Melden initiatief / Indienen stukken watertoets

In bestemmingsplannen is aangegeven wanneer advies van Delfland nodig is. Dit betreft met name omgevingsvergunningen voor het bouwen in de waterkering. Graag deze adviesvragen indienen via het OLO (Omgevingsloket Online). Deze adviesvragen worden behandeld door de afdeling Regulering en Planadvisering (RPA), loket@hhdelfland.nl of 015-260 8108.

Gegevens aanmelding


herhaling, ter controle

Gegevens plan


NEN3610ID: “NL.IMRO” gevolgd door unieke identificatiecode

Bijlagen


Let op! Afhankelijk van de grootte van uw bestand kan het versturen van het formulier enige tijd in beslag nemen.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙