The fields with the red border are required.

  Watersleutel                   Versie 07-2020  
  Beweeg cursor over begrippen voor toelichting.                     
  Blauwe vakjes invullen. Druk vervolgens op update.                  
  Projectnaam & omschrijving                    
                     
                     
                           
  Watersysteem                        
    polder/boezem                  
    gemaalcapaciteit mm/etmaal                
   
Naam peilgebied. Zie kaart
peilgebied
kaart
               
                           
  Oppervlakteverdeling plangebied   HUIDIG TOEKOMSTIG                
  Stedelijk                        
   
Oppervlakte verharding in plangebied (woningen, bedrijven, wegen enz.)
verhard infrastr./bebouwing
   
   
Oppervlakte onverhard (groen) in stedelijk gedeelte plangebied
onverhard stedelijk
               
  Agrarisch glastuinbouw          
[No canvas support]
         
   
Oppervlakte kassen in plangebied
verhard glasgebied
               
   
Oppervlakte onverhard (groen) in glastuinbouw gedeelte plangebied
onverhard glasgebied
               
  Agrarisch gras, akkerbouw, natuur                      
   
Wegen en geïsoleerd liggende woningen in het buitengebied
verhard landelijk
               
   
Oppervlakte onverhard (groen) in landelijk gedeelte plangebied
onverhard landelijk
               
  Water                        
   
Hiervoor geldt 'dempen =graven'
huidig aanwezig water
               
  Totaal                        
  oppervlakte plangebied              
                           
  Gebiedskenmerken   HUIDIG TOEKOMSTIG                
 
Gemiddelde maaiveldhoogte, die represenatief is voor het plangebied, met name voor het onverharde gedeelte
gemiddeld maaiveld
NAP m                
   
(Maximaal) peil conform peilbesluit
maatgevend peil
NAP m      
 
Verschil tussen gemiddeld maaiveld in plangebied en maatgevend peil
gemiddelde drooglegging
m                
               
[No canvas support]
     
 
Wateropgave bij compensatie in open water (voorkeur van Delfland).
Oppervlaktewater in m²
               
      Totaal
Wateropgave om de effecten van de ontwikkeling op het watersysteem te compenseren
Ontwikkeling
Wateropgave om de effecten van klimaatverandering voor het plangebied te compenseren, hierbij wordt uitgegaan van KNMI scenario 2019 WLcenter 2050. Let op: dit betreft een berekening van klimaateffecten op watersysteemniveau, dit is niet representatief voor effecten van lokale hoosbuien op ‘het land’ of ‘buiten het watersysteem’.
Klimaat 2050
         
  extra te realiseren          
  huidig aanwezig              
  totaal te realiseren            
    aandeel plangebied           
                     
 
Wateropgave in m3 waterberging bij compensatie in vasthoudmaatregelen. Hierbij geldt dat moet worden voldaan aan de richtlijn voor vasthoudmaatregelen van Delfland
Waterberging in m³
               
      Totaal
Wateropgave om de effecten van de ontwikkeling op het watersysteem te compenseren
Ontwikkeling
Wateropgave om de effecten van klimaatverandering voor het plangebied te compenseren, hierbij wordt uitgegaan van KNMI scenario 2014 WLcenter 2085. Let op: dit betreft een berekening van klimaateffecten op watersysteemniveau, dit is niet representatief voor effecten van lokale hoosbuien op ‘het land’ of ‘buiten het watersysteem’.
Klimaat 2050
         
  extra te realiseren          
                     
                           
                Grafieken dienen alleen ter verduidelijking van de principes